Wycieczki Ukraina. Wycieczki Lwów, Kamieniec Podolski. Wycieczka 5-dniowa.

Ukraina Lwów - zwiedzanie
Category:

PROGRAM 5 – DNIOWEJ WYCIECZKI NA UKRAINĘ:

 

DZIEŃ 1 /…/: – Przyjazd do PRZEMYŚLA godz.: 14.00.: krótka przerwa na odpoczynek. – Zwiedzanie Przemyśla:/od VII w. gród; w 981 r. zajęty przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego; XI-XIV w. – teren sporny między Polską a Rusią; prawa miejskie od XIII w.; w 1340 r. przyłączony do Korony Polskiej przez Kazimierza Wielkiego; w od II poł. XIX w. – potężna twierdza austriacka oblegana przez Rosjan w czasie I wojny światowej od X 1914 r. – 22 III 1915 r./ – Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto: – Rynek – założony na pochyłości, jest z trzech stron otoczony kamienicami pochodzącymi z XVI-XVII w., kościół archikatedralny pw. św. Jana Chrzciciela z XV w., zamek przemyski z 1340 r. oraz Park Zamkowy – na dziedzińcu zamkowym pozostałości XI – wiecznej rotundy, palatium i cerkwi. – Zespół klasztorny karmelitów z l. 1627-31. pw. św. Teresy. – Kościół jezuitów pw. św. Ignacego Loyoli z l.1626-1632 – od 1991 r. pełni funkcję katedry grekokatolickiej. – Kościół franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny z l. 1754-80.

– Godz.: 17.00. –Przejazd na granicę MEDYKA/SZEGINIE. – Mościska – SĄDOWA WISZNIA:zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 2 /…/: Śniadanie – godz.: 7.30. SĄDOWA WISZNIA.Wyjazd o godz.: 8.30. – Przejazd przez: Gródek Jagielloński – Lwów – Bóbrka – ROHATYŃ:/gród księstwa Halickiego, od II poł. XIV w. do księcia Władysława Opolczyka/; zwiedzanie: kościół pw. Św. Mikołaja z I poł XVI w., XVI-wieczna gotycko-renesansowa cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy, kolejna XVI-wieczna drewniana cerkiew pw. Św. Ducha. XIX-wieczny pałac Lubomirskich. – HALICZ: /nad Dniestrem; istnieje już w IX w.; od poł. XII w. stał się stolicą księstwa halickiego oraz biskupstwa, w 1303 r. podniesiony do rangi Metropoli kościelnej/; zachowały się: ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, a później starostów halickich oraz cerkiew Narodzenia Pańskiego z 1825 r. – STANISŁAWÓW: /założony w 1662 r. przez hetmana Stanisława Rewerę Potockiego/: krótkie zwiedzanie: rynek, fara – parafialny kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (1672-1703 r. – sanktuarium rodowe Potockich), barokowy kościół jezuitów (1753-1763) – obecnie katedra greckokatolicka, gmach klasztoru i kolegium, ratusz z 1695 r. (przebudowany 1929-1932), kościół ormiański z 1743 r. (obecnie cerkiew prawosławna), pomnik Adama Mickiewicza z 1898 r. – Horodenka – Tołste – Borszczów – SKAŁA PODOLSKA:oglądanie: ruiny zamku z XIV w. Koriatowiczów, Lanckorońskich z zachowaną basztą z XVI w. oraz ruiny pałacu Tarłów, obronny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1719 r. – KAMIENIEC PODOLSKI: zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 3 /…/: Śniadanie. KAMIENIEC PODOLSKI: /od początku Rusi Kijowskiej istniało osadnictwo – pozostałości grodu z IX-XI w.; w XIII w. należy do księstwa halicko-włodzimierskiego; następnie tereny te opanowują Tatarzy; od połowy XIV w. w posiadaniu Wielkiego Księstwa Litewskiego –ród Koriatowiczów, następnie w rękach Spytka z Melsztyna, Świdrygiełły – brata Władysława Jagiełły, oraz Księcia Witolda; od 1434 r. Podole wraz Kamieńcem P. formalnie przyłączone do Korony Polskiej/: – Zwiedzanie z przewodnikiem.Stare Miasto: most Nowoplanowski, baszta Batorego, Wietrzna Brama, cerkiew śś. Piotra i Pawła, katolicka katedra śś. Piotra i Pawła oraz minaret [pozostałość po meczecie], Polski Rynek, ratusz, studnia ormiańska, dawny kościół franciszkanów, kościół i klasztor dominikanów, dzielnica ormiańska: wieża kościoła św. Mikołaja, kościółek pw. Zwiastowania – obecnie cerkiew św. Mikołaja, ormiański rynek, ormiański dom handlowy, budynek ruskiego magistratu, kościół Trynitarzy pw. Św. Trójcy, Wielki Szaniec lub Bastion Ormiański, brama miejska, stary most. – Twierdza Kamieniecka:Stary Zamek; m.in.: bastion św. Anny, Nowa Wschodnia Baszta, Baszta Lanckorońska, Baszta Komendancka, Baszta Różanka, Wielka Baszta Zachodnia – jej wewnętrzna ściana łączy się z Basztą Denną, Baszta Tęczyńska, Lacka, Kołpak oraz Papieska. Nowy Zamek – z dwoma pół bastionami, z umocnieniami ziemnymi, z suchą fosą i kamiennymi wałami, Zespół Bramy Ruskiej. – Powrót do hotelu – krótki odpoczynek lub wolny czas w centrum. – Dalszy ciąg zwiedzania: Przejazd przez: ŻWANIEC: /w 1431 r. Władysław Jagiełło nadaje osadę rycerzowi Swyczy z Łęczyna, następnie własność Jazłowieckich, Sroczyckich, Kalinowskich i Lanckorońskich; zniszczony w czasie konfederacji barskiej/: oglądanie: pozostałości zamku XV-XVII w. wzniesionego przez Kalinowskich; baszta północna, frag. baszty wschodniej i budynku bramnego, kościół ormiański pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIII w. – OKOPY ŚW. TRÓJCY: /warowna twierdza z XVII-XVIII w. zbud. na polecenie Jana III Sobieskiego w 1692 r. – umiejscowiona na wąskim przesmyku między Zbruczem a Dniestrem/; zachowały się: brama Lwowska i brama Kamieniecka, baszta Pułaskiego, ruiny kościółka Św. Trójcy. – CHOCIM: /pierwszy gród od X w., od XIII w. murowany zamek; od XV w. przedmiot sporów i walk między Polską, Mołdawią, a następnie Turcją; najważniejsze wydarzenia to dwie zwycięskie bitwy Polaków z Turkami: w 1621 r. i 1673 r./ chocimska forteca: z począt. w XIII w., rozbud. w XV-XVII w., składa się z : tzw. Nowej Twierdzy – wały ziemne, kamienne mury z sześcioma wielobocznymi bastionami z poczt. XVIII w., Stary Zamek z II poł. XV w.: wielki donżon i cztery baszty, drewniana kładka, sucha fosa, dziedziniec zamkowy, studnia, koszary z XVI w., kaplica zamkowa z XV w. – Powrót do KAMIEŃCA PODOLSKIEGO: obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 4 /…/: Śniadanie. KAMIENIEC PODOLSKI. Wykwaterowanie z hotelu. – Przejazd przez: Skałę Podolską – CZORTKÓW: /zał. przez Czartkowskich, I wzmianka z poch. z 1427 r./- zwiedzanie: kościół pw. św. Stanisława z poczt. XX w., ratusz, cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy z XVI w., ew. nowa synagoga z XX w. w stylu mauretańskiego neogotyku. – BUCZACZ: /zał. w XIV w. przez ród przybyły z Łęczyckiego, którzy przyjęli nazwę Buczackich od głównej siedziby; obrona zamku przed Turkami oraz traktat pokojowy 1672 r./; zwiedzanie: ratusz z XVIII w., kościół pw. Wniebowzięcia Bogarodzicy z XVIII w. – fund. Mikołąja Bazylego Potockiego, ruiny zamku z XIV w. oraz Lipa Mahometa/Złota Lipa. – TREMBOWLA: /w XI w. siedziba księstwa wchodzącego w skład Rusi Kijowskiej, a od XII w. przyłączone do księstwa halickiego/: zwiedzanie: zespół klasztorny karmelitów z I poł XVII w., ew. zamek. Tarnopol – ZBARAŻ: /od XIV w. we władaniu litewskich Korybutowiczów; w XV w. właścicielem ks. Fedko Nieświecki, którego synowie Wasyl i Semen uważani są za założycieli rodu Zbaraskich; nowy zamek zbudowany przez Krzysztofa i Jerzego Zbaraskich – poczt. bud. 1620 r. wg. projektu Holendra H. Van Penee jako ”palazzo in forteca” – obronna rezydencja z bastionowymi fortyfikacjami i wczesnobarokowym pałacem; słynna obrona Zbaraża od 10 lipca – 25 sierpnia 1649 r./: zwiedzanie: zachowanej fortyfikacji. – JEZIERNA:krótki odpoczynek ew. na posiłek. – ZBORÓW: wpierw należ. do Zborowskich/m.in. Samuel Zborowski – buntownik i banita/, na przeł. XVI/XVII w. do Sobieskich – w 1627 r. Jakub Sobieski, ojciec króla ufund. parafię katolicką; miejsce słynnej bitwy pod Zborowem 15-16 sierpnia 1649 r.stoczonej z Kozakami i Tatarami przez wojska pol. – śpieszące na odsiecz Zbarażowi oraz ugody zborowskiej podpisanej17-19 sierpnia 1649 r. do podpisania ugody z Tatarami i Kozakami. ; kopiec usypany na mogile Kozaków oraz kamień z pamiątk. napisem; muzeum historyczne „Bitwa Zborowska”, kościół pw. św. Anny z poł.XVIII w., grekokatolicka cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego z 1794 r. – ZŁOCZÓW: /prawa miejskie w 1523 r.; własność m.in.: Siemieńskich, Górków, a od końca XVI w. do 1740 r. Sobieskich, później Radziwiłłów i od XIX w. Komarnickich; jedna z najważ. kolonii ormiańskich i żydowskiego ruchu chasydzkiego/; zachowały się: zamek Sobieskich zbud. w l. 1634-36 przez Jakuba Sobieskiego – ojciec Jana III Sobieskiego, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP fund. królewicza Jakuba Sobieskiego w l. 1731-63./ – Ew. zwiedzanie pozostałości fortecy. – PODHORCE: /jedna z najciekawszych rezydencji magnackich dawnej Rzeczypospolitej; wzniesiona w latach 1637-40 przez hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego; rezydencja Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich, Rzewuskich, Sanguszków, kościół p.w. św. Józefa – mauzoleum rodzinne Rzewuskich z 1763 r. – oglądanie zamku. – OLESKO: /zamek z XIV w. zbud. przez książąt halicko-wołyńskich, zdobyty przez Jagiełłę w 1432 r., właścicielami byli: Jan z Sienna, Herburtowie, Kamienieccy, Daniłowicze, Sobiescy, Rzewuscy; przebud. za Jana Daniłowicza na przeł. XVI i XVII w. ze starej warowni na murowany zamek z renesansową rezydencją – gdzie 17.08.1629 r. przyszedł na świat Jan III Sobieski/ – a w nim m.in. filia Lwowskiej Galerii Obrazów, kościół pw. św. Józefa oraz klasztor Kapucynów fund. Józefa i Antoniny Rzewuskich z I poł. XVIII w. – obecnie miejsce zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów, kościół pw. Św. Trójcy fund. m.in. Jana Daniłowicza z XVI-XVII w./: zwiedzanie zamku. – Przejazd przez: Busk – Dublany – LWÓW/WINNIKI: zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

 

DZIEŃ 5 /…/:Śniadanie. LWÓW. – Przejazd do centrum: zwiedzanie z przewodnikiem; Łyczaków – Cmentarz Łyczakowski i Obrońców Lwowa – Orląt Lwowskich, ul. Łyczakowska, kościół pw. św. Antoniego, ul. Kurkowa, Wysoki Zamek – Kopiec Unii Lubelskiej [panorama Lwowa]. – Przejazd na Stare Miasto: Teatr Opery i Baletu, katedra ormiańska, ul. Ormiańska,kościół dominikanów,zabytkowa apteka z wyposażeniem,rynek, ratuszKamienica Królewska oraz Czarna, katedra łacińska, kaplica Boimów. – Czas wolny. – Ew. lwowski browar – Muzeum Browarnictwa – degustacja piwa lwowskiego [1715] połączona zobiadokolacją. – Przejazd do katedry grekokatolickiej – krótkie zwiedzanie. Po drodze oglądanie z autokaru: były klasztor Brygidek – obecnie więzienie, Gmach Sejmu Galicyjskiego/Uniwersytetu Jana Kazimierza, Kasyno Szlacheckie, Ogrody Jezuickie, Gmach Dyrekcji Kolei Żelaznych, dworzec kolejowy, zespół budynków Politechniki Lwowskiej.- Wyjazd w kierunku granicy: przejazd przez: Gródek Jagielloński – Sadową Wisznię – Mościska – SZEGINIE/MEDYKA – granica ukr.-pol. – PRZEMYŚL: zakończenie wycieczki

SYBERYJSKA WYPRAWA NAD BAJKAŁ

[MOSKWA – IRKUCK – DOLINA TUNKIJSKA – ARSZAN – ŻEMCZUG – TUNKA – KYREN – NIŁOWA PUSTELNIA –CHAJTO-GOŁ – SLUDIANKA – PORT BAJKAŁ - LISTWIANKA - TALCY – USOLE SYBERYJSKIE – [WIERSZYNA] - OLCHON/CHUŻIR/ – ZATOKA BARGUZIŃSKA - UST BARGUZIN – PRZESMYK CZIWYRKUJSKI - PÓŁWYSEP ŚW. NOS – [GLINKA] – MONACHOWO - KATUŃ – MAKSYMICHA - UŁAN-UDE – IWOŁGIŃSK – TARBAGATAJ– NARYN-ACAGAT].